อ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ . การจัดสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 . กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2546 .

กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546 .ารศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 . ามพระราชบัญญัติ

จุลจักร  โนพันธ์และชูชีพ  แก้วกลาง.  หนังสือเรียนโครงงานอุตสาหกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 .    กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2540 .

บุญธรรม  ภัทราจารุกุล. วัสดุก่อสร้าง . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , ม.ป.ป.

ประณต  กุลประสูตร.  เทคนิคงานปูน – คอนกรีต .  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2550 .

พงศ์พัน  วรสุนทโรสถและวรพงศ์  วรสุนทโรสถ. วัสดุก่อสร้าง . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2549

พิภพ  สุนทรสมัย . การซ่อมและตกแต่งอาคาร. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น),       2542 .

______________ . ช่างปูนก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุง) . กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น) , 2542 .

มนตรี  สมไร่ขิง . หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานงานช่าง . กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ , 2551 .

มานัส  ครรภาฉาย และคณะ . หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน งานช่าง ม. 4-5 . กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2549 .

เริงชัย  จงพิพัฒนสุข . คู่มือผู้ปกครองและครู : การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2543 .

วินิต  ช่อวิเชียร และวิสุทธิ์  ช่อวิเชียร. การประมาณราคาก่อสร้าง . กรุงเทพฯ :ป.สัมพันธ์พานิช , 2544.

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s